Menu
Om Megger
Företaget
Miljö-och kvalitetspolicy

Miljö-och kvalitetspolicy

Syfte

Vår vision är att vara bästa val för våra kunder. Kvalitet och miljö är centrala delar för att kunna uppnå den visionen. Vårt ledningssystem skall vara certifierat enligt ISO9001 och ISO14001 för att säkerställa att vi följer gällande lagar och krav samt arbetar med ständiga förbättringar med kunden i fokus. 

Meggers kvalitets- och miljöpolicy innebär att vi skall…:

 

… hjälpa våra kunder att förbättra tillförlitligheten i kraftnäten och att minska sin miljöpåverkan genom lägre nätförluster samt minimera haverier och utbyte av komponenter.

... vid nyutveckling av produkter beakta metoder och material för att minska negativa miljöaspekter och säkerställa kvalitet genom produktlivscykeln.

... ha ett nära samarbete med våra användare och distributörer för att få återkoppling på våra produkter och på så sätt säkerställa att de uppfyller ställda förväntningar.

...säkerställa att anställda, leverantörer och andra samarbetspartners förstår att de är skyldiga att rapportera alla avvikelser samt arbeta aktivt med ständiga förbättringar.

 

 

Quality and Environmental Policy

 

Purpose

Our vision is to be the best choice for our customers. Quality and environment are central to achieving that vision. Our management system shall be certified according to ISO9001 and ISO14001 to ensure that we follow applicable laws and requirements and constantly improving with the customer in mind.

Megger Group will always operate within the legal and moral framework of the countries within which it is located and within which it trades.

Meggers quality and environmental policy means that we should ... :

 

...help our customers to improve the reliability of the power grids and reduce their environmental footprint by reducing network losses and minimize breakdowns and replacement of components.

...at development of new products consider methods and materials to reduce the negative environmental aspects and ensure quality through the product lifecycle.

...work closely with our users and distributors to get feedback on our products and thus ensure that they meet expectations.

...ensure that employees, suppliers and other partners understand that they are required to report all discrepancies and work actively with continuous improvements.