Menu
Om Megger
Företaget
Kvalitets- och Miljöpolicy

Kvalitets- och Miljöpolicy

Vår vision är att vara global ledare inom elektrisk test- och diagnostikutrustning för elkraftindustrin. Kvalitet, miljö och säkerhet är centrala delar för att kunna uppnå den ambitionen. Vårt ledningssystem skall vara certifierat enligt ISO9001 och ISO14001. Det för att säkerställa att vi följer gällande lagar och krav, arbetar med ständiga förbättringar med kunden i fokus och skapar en säker arbetsmiljö för våra anställda och kunder som använder våra produkter.

 

Meggers kvalitets- och miljöpolicy innebär att vi skall…:

 

… hjälpa våra kunder att förbättra tillförlitligheten i kraftnäten och att minska sin miljöpåverkan genom lägre nätförluster samt minimera haverier och utbyte av komponenter.

 ... vid nyutveckling av produkter beakta metoder och material för att minska negativa miljöaspekter och säkerställa kvalitet genom produktlivscykeln.

… ha ett nära samarbete med våra användare och distributörer för att få återkoppling på våra produkter och på så sätt säkerställa att de uppfyller ställda förväntningar.

… säkerställa att anställda, leverantörer och andra samarbetspartners förstår att de är skyldiga att rapportera alla avvikelser samt arbeta aktivt med ständiga förbättringar.

 

Quality and Environmental Policy


Our ambition is to be a Global Leader in Test & Measurement for electrical power systems.  Quality, environment and safety are key aspects for achieving that goal. Our management system shall be certified according to ISO9001 and ISO14001 in order to ensure that we comply with applicable laws and requirements. This will also guide us in our continuous improvement process with our customers in mind and to create a safe work environment for our employees as well as for our customers using our products


Meggers quality and environmental policy means that we should...:

 

... help our customers to improve the reliability of the power grids and reduce their environmental footprint by reducing network losses and minimize breakdowns and replacement of components .

... at development of new products consider methods and materials to reduce the negative environmental aspects and ensure quality through the product lifecycle.

... work closely with our users and distributors to get feedback on our products and thus ensure that they meet expectations. 

... ensure that employees, suppliers and other partners understand that they are required to report all discrepancies and work actively with continuous improvements.